Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

美成自己想要的樣子

 

不分年齡,不分男女

人人都有選擇的權利,變成自己想要的樣子。

 

跳脫大眾對「美」的定義

誰說美只能有一種?

 

重訓會變壯?吃多會變胖?

訓練的過程中,我也曾經挫敗、疼痛、心碎...

只有不斷的練習和學習

不要因為害怕就逃避

擁抱自己的天性,擁抱你所熱愛的

 

這就是我!